gayrimenkul-hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, özel mülkiyete tabi taşınmazların gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından kazanılması, mülkiyetin kısıtlanması ve sona ermesi süreçlerine dair hukuki uyuşmazlıkları içeren bir hukuk disiplinidir. TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, müvekkil ve danışanlarına, Gayrimenkul Hukuku alanındaki tecrübe ve bilgi birikimiyle, etkin, disiplinli ve kaliteli bir avukatlık hizmeti sunmaktadır. 

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanındaki dava ve danışmanlık hizmetlerimizin içeriğini oluşturan uyuşmazlıklar, özetle aşağıdaki gibidir:

GAYRİMENKUL HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR:

 • Tapu İptal ve Tescil Davaları (Muris Muvazaası, Ehliyetsizlik, Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması, Sahte Vekaletname, Aile Konutu, Ketmi Verese-Mirasçıların Gizlenmesi ve benzeri sebeplere dayalı davalardır.)
 • Paylı Mülkiyet ve Elbirliği Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Mülkiyet Hakkının Kazanılması ve Kaybı Süreçlerinde Yaşanan Hukuki Uyuşmazlıklar
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan ve Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanılması
 • Taşınmaz Mülkiyetinde Sınır Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Davalar
 • Ortaklığı Giderilmesi Davaları
 • Müdahalenin Meni (Elatmanın Önlenmesi) Davaları
 • Ecrimisilden (Haksız İşgal Tazminatı) Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Taşınmazlardaki Alım, Önalım ve Gerialım Haklarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Taşınmazlarda Geçit Hakkına İlişkin Uyuşmazlıklar
 • Taşınmazlar Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklardan (İrtifak-Rehin-Taşınmaz Yükü/Gayrimenkul Mükellefiyeti) Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kamulaştırmasız Fiili El Atmaya Dayalı Tazminat Davaları
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • Taşınmazları Hakkında Sit Alanı, Kültür Varlığı ve Koruma Alanı Kararı Alınan Maliklerin Açacağı Davalar
 • Kat Mülkiyetine İlişkin Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar

GAYRİMENKUL HUKUKU ALANINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Yabancıların Gayrimenkul Alımı Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanması Başvurusu ve Hukuki Sürecin Takibi 
 • Gayrimenkul satış sözleşmelerin hazırlanması
 • Gayrimenkuller üzerinde sınırlı ayni hakların (intifa, oturma vb.) kurulmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Gayrimenkule ilişkin önalım hakkı sözleşmesinin hazırlanması
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Gayrimenkulleri içeren vasiyetnamelerin hazırlanması
 • Konusu gayrimenkul olan ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması
 • Gayrimenkul Hukuku alanını ilgilendiren tüm konularda hukuki rapor hazırlanması ve danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması 
 • Sit Alanı İlan Edilen Taşınmaz Maliklerinin Takas Başvuru ve İşlemlerinin Takibi
error: İçerik korumalıdır