idare-hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku, idarenin işlemlerinden kaynaklanan iptal davaları ile idarenin işlem ve/veya eylemlerinden kaynaklanan tam yargı davalarını içeren bir hukuk disiplinidir. TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, müvekkil ve danışanlarına, İdare Hukuku alanındaki tecrübe ve bilgi birikimiyle, etkin, disiplinli ve kaliteli bir avukatlık hizmeti sunmaktadır. 

İdare Hukuku alanındaki dava ve danışmanlık hizmetlerimizin içeriğini oluşturan uyuşmazlıklar, özetle aşağıdaki gibidir:

 Yükseköğretim Alanındaki Uyuşmazlıklar:

 • Yükseköğretim Kurumları ile Üst Kuruluşlarının (YÖK-Üniversitelerarası Kurul) İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Üniversite Akademik Organlarının İşlemlerinden Kaynaklanan İdari Uyuşmazlıklar
 • Profesör, Doçent ve Doktor Akademik Unvanlarının Kazanılması, Yükselme ve Kadroya Atanma Sürecinde Yaşanan İdari Uyuşmazlıklar
 • Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Görevli Öğretim Elemanlarının Aylık, Ödenek ve Diğer Özlük Haklarını İlgilendiren İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Öğretim Elemanlarının (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim üyeleri ile Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri) Disiplin İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Üniversite Öğrencileri Hakkında Tesis Edilen İşlemler ile Disiplin Cezalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Sınavlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 

 Devlet Memurları Hakkında Tesis Edilen İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan devlet memurlarının atanması, ilerleme ve yükselmeleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Devlet memurları hakkında uygulanan disiplin cezalarından kaynaklanan idari uyuşmazlıklar
 • Devlet memurlarının müracaat, şikayet ve dava açma haklarının kullanımı konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Kamu idareleri ile kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin hakların kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

 İmar Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar:

 • İmar Planlarının İptali
 • Parselasyon İşleminden (İmar Kanunu madde 18) Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • İfraz ve Tevhit İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni (Ruhsat ve İskan) Verilmesi Aşamalarında Yaşanan Uyuşmazlıklar
 • Yapı Mühürleme ve Yıkım Kararları Hakkında Yaşanan Uyuşmazlıklar
 • İmar Mevzuatına Aykırılık İddiasıyla Uygulanan İdari Para Cezalarının İptali
 • Yapı Kayıt Belgesinin İptalinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kentsel Dönüşümden Kaynaklanan İdari Uyuşmazlıklar

 

 Kamulaştırma Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar:

 • Kamulaştırma kararının alınması ve uygulanması aşamasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Hukuki El Atmaya Dayalı Tazminat Davaları
 • Kamulaştırma Mevzuatına Aykırılık İddiasıyla Uygulanan İdari Para Cezalarının İptali

 

 İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar:

 • İhaleden yasaklama Kararları ile ihale mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

 İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar:

 • İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerden Kaynaklanan İptal ve Tam Yargı Davaları
error: İçerik korumalıdır