devlet memurluğundan çıkarma cezası

DEVLET MEMURLARINA VERİLEN DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA DİSİPLİN CEZASI

Genel olarak,

Devlet memurlarına verilebilecek disiplin cezaları sınırlı sayıda olup; bunlar şu şekildedir: Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma. İlk makalemizde devlet memurları hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarına karşı açılabilecek iptal davalarını inceledik. Bu makalemizdeyse; devlet memurluğundan çıkarma cezası; ve bu cezaya karşı açılabilecek iptal davasını detaylarıyla inceleyeceğiz.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası nedir?

Devlet memurunun,; bir daha memurluğa atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

Devlet memurlarına hangi nedenlerle memurluktan çıkarma disiplin cezası verilebilir? 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası; kanuna göre, memurun şu fiil ve davranışları nedeniyle verilebilir:

 • İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
 • Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
 • Siyasi partiye girmek,
 • Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
 • Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, 
 • Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, 
 • Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, 
 • Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
 • Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
 • Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, 
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak

Devlet memurluğundan çıkarma cezasında zamanaşımı süresi nedir?

 • Kovuşturma zamanaşımı:

Devlet memurluğundan çıkarma cezasında, 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmazsa, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

 • Disiplin cezası zamanaşımı:

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl geçmişse disiplin cezası verilemeyecektir. Bu halde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezası hangi sürede verilmelidir?

Memur hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi gereken hallerde; disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturma sonucunda bir soruşturma dosyası oluşturulur. Bu dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdii edilir. Soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kurulu’na tevdiinden itibaren en fazla 6 ay içinde, karar verilmelidir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye yetkili kişi kimdir?

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını; amirlerin isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kurulu verir.

Disiplin cezası verme yetkisi, devredilemez. Bu yetki kuralına uygun davranılmaması; devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasının yetki unsurunu sakatlar ve idari işlemin iptaline yol açar.  

Yüksek Disiplin Kurulunun özel birtakım yetkileri vardır.

Yüksek Disiplin Kurulu, devlet memurları hakkında kendilerine gelen dosyalar için gerek görürse;

 • İlgilinin özlük dosyası ve her nevi evrakı inceler.
 • İlgili kurumlardan bilgi alır.
 • Yeminli tanık ve bilirkişi dinler veya dinletir.
 • Mahallen keşif yapar veya yaptırır. 

Hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası istenen memurun birtakım hak ve yetkileri vardır.

Devlet memuru, hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası istendiğinde, soruşturma evrakını inceleme hakkına sahiptir. Memur ayrıca tanık dinletebilir. Disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisini savunabilir. Memurun ayrıca avukatı ile savunma yapma hakkı vardır.

Devlet memuruna, savunması alınmadan devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezası verilemez.

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan devlet memurunun savunmasının alınması zorunludur. Savunma alınmadan verilen memurluktan çıkarma cezası hukuka aykırıdır. Savunma, en temel anayasal hak olup, bu usulün hiç işletilmemesi veya hukuka uygun işletilmemesi; memurluktan çıkarma disiplin cezası işleminin iptaline yol açar. 

Devlet memurunun savunma süresi en az 7 gündür.

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan ve savunması istenen memura, savunmasını yapması için en az 7 günlük süre tanınması gerekir. Memura savunmaya davet yazısı tebliğ edilir ve savunma için, belirtilen bir tarih ve yerde hazır bulunması istenir. Bu sürede savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasına; karşı idari yargıda iptal davası açılabilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası hakkında, kanunda, itiraz başvuru usulü düzenlenmemiştir. Devlet memuru; cezanın yazılı olarak kendisine bildirildiği tarihten itibaren 60 gün içinde iptal davası açma hakkına sahiptir.

 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası işleminin etki ve sonuçlarını doğurmaması için dava, yürütmenin durdurulması talepli açılmalıdır.

Devlet memurları hakkında verilen memurluktan çıkarma disiplin cezası; cezanın veriliş tarihinden itibaren derhal uygulanır. Disiplin cezasına karşı dava açılması, kendiliğinden işlemin etki ve sonuçlarını doğurmasını engellemez. Bunun için; devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasına karşı iptal davası açılırken; ayrıca yürütmenin durdurulmasını talep etmek gerekir.

Sonuç

Devlet memurları hakkında uygulanan memurluktan çıkarma cezası bir idari işlemdir. Devlet memurunun; bu idari işleme karşı, idare mahkemesinde süresi içerisinde iptal davası açma hakkı vardır.

TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu; İdare Hukuku alanında ve bu bağlamda devlet memurlarına verilen disiplin cezasına karşı; iptal davası ve soruşturma sürecinde avukatla temsil konularında deneyimli ve etkin ekibiyle hukuki hizmet vermektedir.

AVUKAT DERYA TÜZEL

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.  

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır