KONU : BİREYSEL BAŞVURU KARARI

MAHKEME: Anayasa Mahkemesi

RESMİ GAZETE : 21.01.2021

SONUÇ : Hak ihlali

KARARA KONU HAK :AY. madde 36, AİHS madde 6(Adil Yargılanma Hakkı)

OLAYLAR : Bireysel başvuru sahibi kişi, zorunlu askerlik hizmetini gerçekleştirdiği sırada 2009 yılında cerrahi bir operasyon geçirmiş ve askerliğe elverişli olmadığı gerekçesiyle terhis olmuştur. Akabinde, 2015 yılında gittiği hastanede, kendisine söylenen ameliyattan daha farklı bir ameliyat olduğunu öğrenmiştir. Rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ve zarara uğradığını iddia eden başvurucu, 2016 yılında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde Milli Savunma Bakanlığı’na karşı tazminat davası açmıştır.

Mahkeme, başvurucunun, 2009 yılında ameliyat edilerek askerliğe elverişli olmadığı gerekçesiyle terhis edildiğini ve 2016’da açılan davanın kanundaki sürelere uygun olmadan açıldığını belirtmiş ve davayı süre aşımından reddetmiştir. 
RET GEREKÇESİ : Mülga 1602 sayılı Kanun md. 43/1: 

”İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmadan önce, bu eylemlerin yazılı bildirimi üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetkili makama başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri lazımdır. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde bu konudaki işlemin tebliği tarihinden ve altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren altmış gün içinde tam yargı davası açabilirler. ”
Karar Danıştay’dan geçerek kesinleşmiş ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmış
KARAR :Anayasa Mahkemesi öncelikle, başvurucunun, idari eylemden doğan zararının tazmini davasının süre aşımından reddedilmesinin kanuni bir dayanağı olduğu ve idari istikrar şeklinde meşru bir amaç taşıdığını belirmiştir. Ancak, mahkemece, başvurucunun, 2009 yılında gerçekleşen ameliyat neticesinde uğradığı zararı 2015 yılında öğrendiği iddiası değerlendirilmeden, terhis tarihi itibariyle bu zarardan haberdar olduğunun kesin olarak belirlenmesinin orantısız olduğunu belirtmiş ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 
error: İçerik korumalıdır