yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

YATIRIM YOLUYLA(GAYRİMENKUL SATIN ALARAK) TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Genel olarak,

Vatandaşlık bağı, hukuki bir bağdır. Vatandaşlığın kazanılması konusu, devletlerin münhasır yetkisinin bulunduğu egemenlik alanlarından biridir. Yani vatandaşlık bağının nasıl ve ne zaman kurulacağı; devletlerin egemenlik yetkilerini kullanarak hazırladıkları yasalarla düzenlenmektedir. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması.

Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi madde 3/1;

“Her bir Devlet, kendi hukuku altında kimin vatandaşı olduğunu belirler.”

Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi’yle, uluslararası alanda da vatandaşlık bağının kurulmasında devletlerin münhasıran yetkili olduğu kabul edilmiştir. Bununla birlikte aynı sözleşmede vatandaşlığın kazanılması ile ilgili bazı temel ilkeler ve kurallar belirlenmiştir. 

Türk hukukunda düzenlenen vatandaşlığın kazanılması yollarından biri, Türk vatandaşlığının yetkili makam kararıyla kazanılmasıdır. Bu yazımızda Türk vatandaşlığının yetkili makam kararıyla kazanılması yollarından biri olan,. yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ve bu konu özelinde. gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığının kazanılmasından bahsedeceğiz.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması,

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai hallerdendir. Mevzuatta yer alan düzenlemeler gereğince bu yolla vatandaşlık kazanabilmek için öngörülen yatırımlar şunlardır;

  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı,
  • En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edilmesi, 
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturmak, 
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak, 
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak, 
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak, 
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını,. kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma. ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırmak.

 Bu yazımızda, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması yollarından, gayrimenkul yatırımıyla Türk vatandaşlığının kazanılması konusunu inceleyeceğiz.

Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması,

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması türlerinden biri olan gayrimenkul yatırımı,. son yıllarda ülkemizde popülerliği artan bir konu olup; bu yolla vatandaşlık kazanılması için öncelikle,. yabancı kişinin Türkiye’de bulunan ve asgari olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen bedelde olan bir gayrimenkul satın alması gerekmektedir. 

Alınacak gayrimenkulün, vatandaşlığa uygun olup olmadığının değerlendirilmesi son derece önemli olup; bu konuda tecrübe sahibi avukatlarla birlikte çalışmak sürecin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesine katkı sağlayacaktır.

Gayrimenkul alarak yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için belirlenen gayrimenkul değeri,

Geçtiğimiz yıllarda 250.000 amerikan doları veya buna eş değer Türk lirası veya diğer yabancı para birimleri değerinde olması gereken gayrimenkul değeri; 13 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 400.000 amerikan dolarına çıkarılmıştır.

Belirlenen bu bedel asgari bir tutar olup, 400.000 amerikan dolarının altında olmamak kaydıyla tüm gayrimenkuller bu yolla Türk vatandaşlığını kazanmak için elverişlidir.

Alınan gayrimenkul kaç yıl boyunca satılamaz,

Gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında öngörülen şartlardan biri de alınan gayrimenkulün belirli süreyle satılamamasıdır. Bu hususta kanunda belirlenen süre 3 yıldır.

Türk vatandaşlığını, gayrimenkul alarak kazanmak isteyen kişinin aldığı gayrimenkule ait tapu kayıtlarına belirlenen bu süre içerisinde satılamayacağı şerhi işlenecektir.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması mümkün müdür,

Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmanın tek yolu, taşınmazın tapuda vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancının üzerine geçmiş olması değildir. Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği hallerde de; gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunulabilir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması eşi ve çocukları etkiler mi,

Kural olarak yetkili makam kararıyla kazanılan vatandaşlıklar eşe sirayet etmez. Yani yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan kişinin eşi, bu karara bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanamaz. Ancak bu durumun bir istisnası bulunmaktadır. Bu istisna, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12/1-b maddesinin göndermesi ile yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanacak kişilerin eşleridir. Yani 400.000 amerikan doları veya buna karşılık gelen Türk lirası veya diğer yabancı para birimleri karşılığında gayrimenkul alarak, bu yolla Türk vatandaşlığını kazanan kişinin eşi de bu yolla Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Ergin olmayan veya bağımlı çocuklar ise, vatandaşlığın nasıl kazanıldığı önemli olmaksızın ebeveynlerinin muvafakat etmesi halinde gayrimenkul alarak vatandaşlık kazanan kişi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanırlar.

Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığının kazanılması için başvuru yapacak kişinin ikamet izni sahibi olması gerekir mi,

Her ne kadar, gayrimenkul alacak yabancının ikamet izni bulunması şartı olmasa da; bu yolla Türk vatandaşlığına başvurulmadan önce gayrimenkul satan alan kişiler için öncelikle kısa dönem ikamet izni alınması gerekmektedir. 

Tüm bu süreçlerde eksiksiz ve doğru işlem yapmak sürecin sonucunu ve hızını etkileyecektir. Bu nedenle tüm bu süreçlerin bu alanda tecrübe sahibi avukatlar aracılığıyla yürütülmesi, vatandaşlığa başvurmak isteyen kişilerin yararına olacaktır.

Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında başvuru yapılacak kurum,

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması olan yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasının türlerinden biri olan 400.000 amerikan doları değerinde gayrimenkul alarak vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişiler, gerekli belgeleri topladıktan sonra nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Vatandaşlığın kazanılmasına karar verecek olan mercii başvuru yapılan kurum değildir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması kararını veren kişi,

Gayrimenkul satın alma yoluyla Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması için gerekli şartların sağlandığını gösteren belgelerin eksiksiz bir şekilde başvuru kurumuna teslim edilmesinden sonra yapılacak ön inceleme neticesinde belgeleri eksiksiz olanların başvuruları karar merciine gönderilir. Gayrimenkul satın alarak yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması kararını verecek kişi Cumhurbaşkanıdır.

Parasal değerin belirlenmesinde esas alınacak kur türü,

Gayrimenkul satın alma yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında belirlenen gayrimenkul değeri 400.000 amerikan dolarıdır. Ancak taşınmazların her zaman amerikan doları türünden satışı yapılmamaktadır. Türk lirası ya da diğer yabancı para birimleri ile yapılan gayrimenkul alımlarında,. gayrimenkulün amerikan doları türünden değerinin belirlenmesinde. tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır.

Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda istenen belgeler,

Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması başvurusu sırasında, başvuru yapılacak kuruma ibraz edilmesi gereken bir takım belgeler bulunmaktadır. Belgelerin eksiksiz hazırlanarak, başvuru sürecinin uzamaması için bu konuda tecrübeli avukatlarla birlikte süreci takip etmek, gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyenlerin yararına olacaktır.

Meşakkatli ve karmaşık bir süreç olan, 400.000 dolar değerinde gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığının istisnai yolla kazanılmasında, hak kaybı yaşamamak ve süreci hızla bitirmek için bu alanda hizmet veren ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sonuç,

Gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığının kazanılması;. yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığının kazanılma türlerinden biri olan yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması kapsamına girmektedir. Bu yolla Türk vatandaşlığının kazanılması yalnızca belirlenen bedellerde gayrimenkul satın almayla gerçekleşmemektedir. Birçok detayın dikkate alınması gereken, gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığının kazanılması sürecini,. bu konuda tecrübe sahibi avukatlarla yürütmek sürecin daha hızlı ve olumlu sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır.

Gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığının kazanılması sürecini yürütmek için bu konuda tecrübe sahibi olan hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT OĞUZHAN GÜLŞEN

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır