kademe ilerlemesinin durdurulması

DEVLET MEMURLARINA VERİLEN KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI DİSİPLİN CEZASI

Genel olarak,

Devlet memurlarına verilebilecek disiplin cezaları sınırlı sayıda olup; bunlar şu şekildedir: Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma. İlk makalemizde devlet memurları hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarına karşı açılabilecek iptal davalarını inceledik. Bu makalemizdeyse; devlet memurlarına verilen kademe; ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasını detaylarıyla inceleyeceğiz.

Kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası nedir?

Kademe; ilerlemesinin durdurulması; fiilinin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

Yükselebileceği kadronun son kademesinde olan devlet memuru hakkında, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası nasıl uygulanacaktır?

Memurun fiil ve davranışları, kanun gereği kademe; ilerlemesinin durdurulması cezasına yol açmakla birlikte, memurun; öğrenim durumu itibariyle, yükselebileceği kadronun son kademesinde olması mümkündür. Bu durumda; memurun brüt aylığının ¼’ü – ½’si kesilecektir. Tekerrür halinde de memurun görevine son verilir.

Devlet memurlarına hangi nedenlerle kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası verilebilir? 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yol açan fiil ve davranışlar, kanuna göre şu şekildedir:

 • Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, 
 • Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek, 
 • Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, 
 • Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
 • Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, 
 • Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, 
 • Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, 
 • Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
 • Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, 
 • Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, 
 • Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, 
 • Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, 
 • Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, 
 • Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında zamanaşımı süresi nedir?

 • Soruşturma zamanaşımı:

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin soruşturması açılamaz.

 • Disiplin cezası zamanaşımı:

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl geçmişse disiplin cezası verilemeyecektir. Bu halde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası hangi sürede verilmelidir?

Memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gereken hallerde, soruşturma dosyası; kararını bildirmesi için, yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde gönderilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını vermeye yetkili kişi kimdir?

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını; memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler verir. İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde ise cezayı valiler verir.

Disiplin cezası verme yetkisi, devredilemez. Bu yetki kuralına uygun davranılmaması; kademe ilerlemesinin; durdurulması disiplin cezasının yetki unsurunu sakatlar ve idari işlemin iptaline yol açar.  

Devlet memuruna, savunması alınmadan kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası verilemez.

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan devlet memurunun savunmasının alınması zorunludur. Savunma alınmadan verilen kademe ilerlemesinin; durdurulması disiplin cezası hukuka aykırıdır. Savunma, en temel anayasal hak olup, bu usulün hiç işletilmemesi veya hukuka uygun işletilmemesi; kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası işleminin iptaline yol açar. 

Devlet memurunun savunma süresi en az 7 gündür.

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan ve savunması istenen memura, savunmasını yapması için en az 7 günlük süre tanınması gerekir. Memura savunmaya davet yazısı tebliğ edilir ve savunma için, belirtilen bir tarih ve yerde hazır bulunması istenir. Bu sürede savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Devlet memuru, kademe ilerlemesinin; durdurulması disiplin cezası işlemine karşı dava açmadan önce itiraz yoluna başvurma hakkına sahiptir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası bir idari işlem olup; devlet memurları bu işleme karşı dava açmadan önce itiraz yoluna başvurma hakkına sahiptir. Ancak bu itiraz zorunlu değildir, isteğe bağlıdır. Hakkında kademe ilerlemesinin; durdurulması disiplin cezası verilen devlet memuru; bu cezaya karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz etme hakkına sahiptir.

Yüksek disiplin kurulları, kendilerine gönderilen dosyaları incelerken; şayet gerekli görürse, şu yetkileri kullanma hakkına sahiptir:

 • İlgilinin özlük dosyası ve her nevi evrakı inceleme,
 • İlgili kurumlardan bilgi alma, 
 • Yeminli tanık ve bilirkişi dinleme veya niyabeten (vekaleten) dinletme,
 • Mahallen keşif yapma veya yaptırma 

Devlet memuru dava açmadan önce itiraz ederse, itiraz süresi nedir?

Devlet memuru, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası işleminin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde; cezaya itiraz etme hakkına sahiptir. Bu sürede itiraz edilmezse, disiplin cezası kesinleşir. 

İdarenin itirazı inceleme ve değerlendirme süresi nedir?

Devlet memuru tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası işlemine itiraz edilmesi halinde; Yüksek Disiplin Kurulu itiraz tarihinden itibaren 30 gün içinde karar vermekle yükümlüdür. Yüksek Disiplin Kurulu itirazı kabul edebilir, reddedebilir, itiraza cevap vermeyebilir.

 • İtirazın Kabulü: Yüksek Disiplin Kurulu itirazı kabul ederse, disiplin amiri kararı gözden geçirir. Akabinde, verilen cezayı tamamen kaldırır veya hafifletilebilir.
 • İtirazın Zımnen Reddi: Yüksek Disiplin kurulu, itirazın yapıldığı günden itibaren 30 günlük sürede hiçbir cevap da vermeyebilir. Bu durumda itirazı zımnen reddetmiş olur. Zımni ret tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresinde iptal davası açılması mümkündür.
 • İtirazın Reddi: Yüksek Disiplin kurulu, devlet memurunun disiplin cezasına itirazını reddedebilir. İtirazın reddedildiği tarihten itibaren 60 gün içinde iptal davası açılması mümkündür. 

Devlet memuru, itirazının reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde iptal davası açma hakkına sahiptir.

Devlet memurları, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası işlemine itiraz ettiğinde idare; itirazı açık bir şekilde reddetmiş veya 30 günlük süre içinde işlem yapmayarak zımnen reddetmiş olabilir. Bu durumda devlet memuru, itirazın reddi veya zımnen reddi tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açma hakkına sahiptir.

 

Kademe; ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası işleminin etki ve sonuçlarını doğurmaması için dava, yürütmenin durdurulması talepli açılmalıdır.

Devlet memurları hakkında verilen kademe ilerlemesinin; durdurulması disiplin cezası; cezanın veriliş tarihinden itibaren uygulanacaktır. Disiplin cezasına karşı dava açılması, kendiliğinden işlemin etki ve sonuçlarını doğurmasını engellemez. Bunun için; kademe ilerlemesinin; durdurulması disiplin cezasına karşı iptali davası açılırken; ayrıca yürütmenin durdurulmasını talep etmek gerekir.

Hakkında kademe; ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası verilen memur, 10 yıl boyunca belirli görevlere atanamaz.

Hakkında verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kesinleşen memurun; 10 yıl boyunca şu kadrolara atanması yasaktır:

 • Daire başkanı kadrosu,
 • Daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolar, 
 • Bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadroları, 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyelikleri, 
 • Vali ve büyükelçi kadroları

Kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası işleminin özlük dosyasından silinmesini talep etmek mümkün müdür?

Kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası, memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memuru; kademe ilerlemesinin; durdurulması disiplin cezası işleminin uygulanmasından itibaren 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak; verilen cezaların özlük dosyasından silinmesi talep etme hakkına sahiptir. Devlet memurunun bu talebi, bu süreler içerisindeki davranışları; isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, yerine getirilir. Bu karar da özlük dosyasına işlenir. 

Ancak kademe ilerlemesinin; durdurulması cezasının özlük dosyasından silinmesi için; disiplin kurulunun mütalaasının da alınması gerekir. 

Sonuç

Devlet memurları hakkında uygulanan kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası bir idari işlemdir. Bu idari işleme karşı itiraz yoluna başvurmak mümkün olduğu gibi, idare mahkemesinde doğrudan iptal davası açmak da mümkündür.

TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, İdare Hukuku alanında ve bu bağlamda devlet memurlarına verilen disiplin cezası konusunda deneyimli ve etkin ekibiyle hukuki hizmet vermektedir.

AVUKAT DERYA TÜZEL 

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.  

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır