arabulucu

ARABULUCU KİMDİR?

Genel olarak

Uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki bu uyuşmazlığı bir arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşturmasını hedefleyen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk süreci hakkındaki yazımızdan sonra; bu yazımızda da; arabuluculuk faaliyetini yürüten ‘’arabulucu’’ hakkında bilgi vereceğiz. 

Arabulucu kimdir?

Arabulucu, kanundaki tanımıyla ‘’arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişi’’ dir. Bir şirket, yetkilisi aracılığıyla arabuluculuk faaliyeti yürütemez. Arabulucu gerçek bir kişi olmalıdır. A.

Arabulucu olabilmek için, Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı olmak gerekir.

Arabulucu olmak için öncelikle ‘’Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitimini’’ almak ve yapılan sınavda başarılı olmak gerekir. Adalet Bakanlığı’na bağlı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Arabuluculuk Daire Başkanlığı kurulmuştur. Daire Başkanlığı, özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanan kişilerin sicilini tutar. Arabulucu olabilmek için; Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı olmak gerekir.

Daire Başkanlığı, bu sicilde yer alan kişilerin bilgilerini elektronik ortamda da duyurmuştur. 

Arabulucu olmanın şartları nelerdir?

Arabulucular siciline kayıt olmak için, ilgili kişinin, Daire Başkanlığına, Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden yazılı olarak başvurması gerekir.

Arabulucular siciline kayıt içinse şu şartlar aranır:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak, 
 3. Tam ehliyetli olmak,
 4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğrasa bile, 
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, 
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
 • Zimmet, 
 • İrtikâp, 
 • Rüşvet, 
 • Hırsızlık, 
 • Dolandırıcılık, 
 • Sahtecilik, 
 • Güveni kötüye kullanma, 
 • Hileli iflas, 
 • İhaleye fesat karıştırma, 
 • Edimin ifasına fesat karıştırma, 
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
 • Kaçakçılık, 
 • Gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, 
 • Yalan tanıklık,
 • Yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
 1. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
 2. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,

Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren göreve başlayacaktır. 

Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabulucuları, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler. Listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına gönderir. Bir arabulucu, en fazla üç komisyon listesine kaydolma hakkına sahiptir. 

Başvurucu şayet, başvuru tarihi itibariyle fiilen avukatlık mesleğini veya bir kamu görevini ifa etmiyorsa; arabuluculuk mesleğini yapmasına ruhen ve bedenen engel bir hâlinin bulunmadığına dair sağlık raporu sunması gerekir.

Arabulucular sicili nedir?

Arabulucular sicili; özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanan kişilere sicil numarası verilerek Daire Başkanlığı tarafından tutulan bir sicildir. Bu sicilde öncelikle arabulucunun adı, soyadı, uzmanlık alanı, varsa diğer mesleği, iş adresi, akademik unvanı gibi şahsi bilgiler bulunur. Bu bilgiler, Daire Başkanlığı internet sitesinde de duyurulur.

Arabulucu, sicildeki bilgilerde oluşabilecek tüm değişiklikleri 1 ay içinde varsa belgeleyerek Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Daire Başkanlığı da elektronik ortamda gerekli düzeltmeleri yapar. 

Şahsi sicil dosyasına arabulucunun kimliği, öğrenim ve meslek durumu, bildiği yabancı dil, meslekî eserleri ve yazıları, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları, başka görevlerde geçen hizmet gibi hususlara ilişkin belgeler konulur. 

Sicile kayıt başvurusu üzerine karar verme süresi nedir?

Daire Başkanlığı, sicile kayıt başvurusu üzerine, şayet giderilebilecek bir eksiklikse başvurana 1 ay süre verir. Eksik belge varsa tamamlanmasından, eksik belge yoksa başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Daire Başkanlığı karar verir. 

Arabulucu, aidat ödemekle yükümlüdür. 

Arabulucu, arabulucular sicilen kayıt için; giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat öder. Bu aidatlar Maliye Bakanlığına ödenir. Aidatları, her yıl için Arabuluculuk Kurulu belirler. Giriş aidatı ve yıllık aidatlar genel bütçeye gelir kaydedilir. Yıllık aidat her yılın Haziran ayı sonuna kadar ödenir, taksitle ödenemez.

Arabulucu, hangi hallerde arabulucular sicilinden silinir?

Arabulucu, şu hallerde kayıtlı sicilden silinecektir:

 • Arabulucu, arabuluculuk için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilmiş veya daha sonra bu koşulları kaybetmişse Daire Başkanlığı tarafından sicilden silinir. 
 • Arabulucunun kanuni yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiş ve arabulucu, Daire başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen bu uyarıya uymamışsa; arabulucunun savunması alınır. Gerekirse adının sicilden silinmesini, Daire Başkanlığı, Arabuluculuk Kurulundan talep eder. Kurul bu talebi kabul ederse, kararı, Daire Başkanlığı ilgilisine tebliğ eder.
 • Arabulucu da, kendi isteğiyle arabulucular sicilinden kaydının silinmesini isteme hakkına sahiptir.

Sonuç

Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir. Arabulucu olabilmek için; Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı olmak gerekir. Sicile kayıtlı olmayan kişilerin, kanuni olarak arabuluculuk sürecini yürütmesi mümkün değildir. Bu sicil, Daire Başkanlığı tarafından tutulur ve elektronik ortamda da yayınlanır. Arabuluculuk sürecini başlatmak isteyen kişilerin, elektronik ortamda bu sicile erişebilmesi mümkündür. 

TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, arabuluculuk süreci hakkında hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İletişim bilgilerimiz için tıklayınız.

Av. Derya TÜZEL GÜLŞEN

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. 

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır