arabuluculuk bürosu

ARABULUCULUK BÜROSU

Genel olarak Arabuluculuk bürosu

Arabuluculuk, uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki bu uyuşmazlığı bir arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşturmasını hedefleyen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Bu yazımızda, arabuluculuk sürecinde yer alan kurum ve kuruluşları, arabuluculuk bürosu ve görevlerini inceleyeceğiz. 

Arabuluculuk sürecindeki yetkili kişi ve kurumlar nelerdir?

Bu süreç, bünyesinde çeşitli kişi ve kurumların görev yaptığı bir faaliyettir. 

Arabuluculuk sürecinde denetimi kim sağlar? 

Daire Başkanlığı:

 • Arabulucular
 • Arabuluculuk bürosu
 • Arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşları denetler. 

Bu denetimde ilgili kişi ve kurumların; Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca çıkarılan diğer düzenleyici işlemlere uygun hareket edip etmediğine bakılır. 

Adliye arabuluculuk bürosu nedir?

Adliye arabuluculuk bürosu, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülen adliyelerde kurulan bir bürodur. Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirir, arabulucuları görevlendirir ve kanunla verilen diğer görevleri yapar. Kişiler, arabuluculuk sürecini bir avukat ile başlatabilecekleri gibi şahsen de başlatabilecektir. Arabuluculuk başvurusunu bizzat yapmak isteyen kişiler, arabuluculuk bürosu aracılığıyla bu başvuruyu yapmalıdır. Arabulucuları görevlendirir. Bu büroda çalışmak üzere bir yazı işleri müdürü ve yeteri kadar personel görevlendirilir. Bu görevlendirmeyi, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu yapar. 

Arabuluculuk bürosu, HSK’nın belirlediği sulh hukuk hâkiminin gözetim ve denetimi altında görev yapar. Şayet bir yerde arabuluculuk bürosu kurulmamışsa, bu büroların görevini, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun görevlendirdiği sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü yapar. Bu müdürlük de, ilgili hâkimin gözetim ve denetimi altında görevini yerine getirir. 

Arabuluculuk Daire Başkanlığı nedir? Görevleri nelerdir?

Arabuluculuk Daire başkanlığı, Adalet Bakanlığı’na bağlı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir birimdir. Bir daire başkanı, yeteri kadar tetkik hakimi ve diğer görevlilerden oluşur. 

Arabuluculuk faaliyetlerinin yerine getirilmesi için; Daire Başkanlığı nezdinde şu bürolar oluşturulur:

 • Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu
 • Sicil Bürosu
 • Eğitim Bürosu 
 • Hizmetin gereklerine uygun yeterli sayıdaki diğer bürolar

Görevleri kanunda belirtilmiş olup, şunlardır:

 1. Arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak. 
 2. Arabuluculukla ilgili yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.
 3. Kurulun çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.
 4. Arabuluculuk kurumunun tanıtımını yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonları düzenlemek veya desteklemek.
 5. Ülke genelinde arabuluculuk uygulamalarını izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve yayımlamak.
 6. Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşlar tarafından bu amaçla yapılan başvuru ile sicildeki kaydın geçerlilik süresinin uzatılması talebinin karara bağlanmasını Bakanlığın onayına sunmak, arabuluculuk eğitimi verecek eğitim kuruluşlarını listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak.
 7. Arabulucu sicilini tutmak, sicile kayıt taleplerini karara bağlamak, Arabuluculuk Kurulunun sicilden silme yetkisi hariç olmak üzere, arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgileri elektronik ortamda duyurmak.
 8. Arabulucular tarafından arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanakların kayıtlarını tutmak ve birer örneklerini saklamak.
 9. Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.
 10. Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak Kurulun bilgisine sunmak.
 11. Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak.

Arabuluculuk Kurulu nedir? Görevleri nelerdir?

Kurulun görevleri, kanunda şu şekilde sayılmıştır: 

 1. Arabuluculuk hizmetlerine ilişkin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallarını belirlemek.
 2. Arabuluculuk eğitimine ve bu eğitimin sonunda yapılacak olan sınava ilişkin temel ilke ve standartları tespit etmek.
 3. Arabulucuların denetimine ilişkin kuralları belirlemek.
 4. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre çıkarılması gereken ve Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yönetmelik taslaklarına, gerekirse değişiklik yaparak son şeklini vermek. Arabuluculuk bürosu yapar.
 5. Eğitim kuruluşlarının eğitim izinlerini iptal etmek.
 6. Daire Başkanlığı tarafından; kanunun öngördüğü yükümlülükleri, yazılı uyarıya rağmen yerine getirmeyen arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek.
 7. Arabulucuların ödeyecekleri sicile kayıt aidatını ve yıllık aidatları tespit etmek. 
 8. Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini gerekiyorsa değişiklik yaparak onaylamak. 
 9. Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere tavsiyelerde bulunmak.
 10. Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporu ve plânı hakkında görüş bildirmek.
 11. Daire Başkanlığının faaliyet planında yer alan konularla ilgili kurum ve kuruluşların uygulamaya sağlayabileceği katkıları belirlemek.

Arabuluculuk Kurulu kimlerden oluşur? Yapar. Arabuluculuk bürosu.

Kurulun üyeleri şu kişilerdir:

 1. Hukuk İşleri Genel Müdürü. 
 2. Arabuluculuk Daire Başkanı.
 3. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından hukuk mahkemelerinde görev yapmakta olan birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından seçilecek 2 hâkim.
 4. Türkiye Barolar Birliğinden 3 temsilci.
 5. Türkiye Noterler Birliğinden 1 temsilci. 
 6. Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen özel hukuk alanından 1 öğretim üyesi.
 7. Adalet Bakanı tarafından seçilecek 3 arabulucu.
 8. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 1 temsilci.
 9. Kendisine mensup işçi sayısı en çok olan 3 işçi sendikaları konfederasyonunca seçilecek birer temsilci. 
 10. En çok işveren mensubu olan işveren sendikaları konfederasyonunca seçilecek 1 temsilci. 
 11. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan 1 temsilci.
 12. Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı.

Görüldüğü üzere kurul, toplam 19 üyeden oluşur. 

Kurulun başkanı, Hukuk İşleri Genel Müdürüdür. Genel Müdürün bulunmadığı toplantılarda Başkanlık görevini Daire Başkanı yerine getirir. Başkan, ihtiyaca göre Kurul toplantılarına uzman kişileri çağırabilir.

Kurul, mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca, Başkanın veya en az beş üyenin talebiyle Kurul her zaman toplantıya çağrılabilir. 

Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Mazeretsiz olarak art arda iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. 

Kurulun, Adalet Bakanlığı dışından görevlendirilen üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolan üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. Eski Kurulun görevi yeni Kurul oluşuncaya kadar devam eder.

Başka yerden katılan Kurul üyelerinin gündelik, yol gideri, konaklama ve diğer zorunlu giderlerini, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık karşılar.

Kurulun toplantı yeter sayısı:

Kurul, en az 10 kişiyle toplanır. Eder arabuluculuk bürosu.

Karar yeter sayısı: 

Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır. 

Karara muhalif kalan üyeler, görüşlerini yazılı olarak sunma hakkına sahiptir. Karara muhalif üyeler, muhalefet gerekçelerini en geç 10 gün içinde Kurul başkanlığına ibraz ederler. Arabuluculuk bürosu

Kurul üyeliğinin sona ermesi: 

Mazeretsiz olarak art arda iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği düşen kişinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere kurum veya kuruluşunca yeni bir üye görevlendirilir. Üyenin istifası veya ölümü hâlinde de üyeliği düşer. arabuluculuk bürosu

Kurul gündemi: Arabuluculuk bürosu

Daire Başkanlığı belirler. Kurul toplantısından 5 gün önce Kurul üyelerinin iletişim adreslerine elektronik posta yoluyla gönderir. Gündem dışı konuların da Kurulda görüşülmesi mümkündür. Bu konuda arabuluculuk bürosu işler.

Sekreterya:

Kurulun sekretaryasını Daire Başkanlığı yürütür. Arabuluculuk bürosu yapar.

Sonuç 

Arabuluculuk makale serimizin bu yazısında, genel olarak arabuluculuk sürecindeki kurum ve kuruluşlara, arabuluculuk bürosu ve oluşumuna yer verdik. Arabuluculuk süreci, birçok kişi ve kurumun görev aldığı bir süreçtir.

TÜZEL&GÜLŞEN HUKUK VE ARABULUCULUK, arabuluculuk süreci hakkında hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İletişim bilgilerimiz için tıklayınız. Ya

pa

Arabuluculuk Bürosu.

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

 

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır