doçentlik başvurusunun reddi

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNUN REDDİ, İTİRAZ VE İPTAL DAVASI SÜRECİ

Genel olarak

Doçentlik, Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen bir akademik unvandır. Doçent olma talebiyle kurula başvuru yapan adayların başvurularının, süreç içerisinde verilen birtakım kararlarla olumsuz sonuçlanması mümkündür. Doçentlik başvurusunun reddi sonucunu doğuran idari işlemlere karşı başvurulabilecek yasal yolları bu yazımızda inceleyeceğiz. Belirmek isteriz ki; doçentlik unvanının kazanılması ile doçentlik kadrosuna atanma işlemleri farklı işlemlerdir. Doçentlik kadrosuna atanma talebinin reddi üzerine başvurulabilecek yasal yollar ayrı bir yazımızda incelenmiş olup, bu yazımızda, doçentlik başvurusunun reddi sonucunu doğuran işlemler ve bu işlemlere karşı ileri sürülebilecek itirazlar ve açılabilecek dava süreçlerini inceleyeceğiz. 

Doçentlik başvuru sürecini hangi kurum yönetir?

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK):

 • Doçentlik başvurularında ilgili bilim veya sanat alanında jüriler oluşturur. 
 • Adayların yayın ve çalışmalarını Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller kapsamında değerlendirir.
 • Yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı verir. 

Doçentlik Komisyonu nedir? Kimlerden oluşur?

ÜAK bünyesinde kurulan bir komisyon olan Doçentlik Komisyonu; sosyal, fen-mühendislik,. sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip 23 üyeden oluşur. 

Komisyon üyeleri, ÜAK Başkanının komisyon üye tamsayısının en az iki katı kadar. önereceği aday arasından, ÜAK tarafından 2 yıllığına seçilir. Görev süresi biten üye ÜAK Yönetim Kurulu kararıyla, bir defa olmak üzere yeniden 2 yıl süreyle görevlendirilebilecektir. 

Herhangi bir sebeple üst üste üç toplantıya katılmayan veya bir yıl içinde en az beş kez. toplantıya katılmayan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erecek ve durum kendisine bildirilecektir.  

Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, ÜAK Yönetim Kurulu tarafından yeni üye seçilir. Seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. ÜAK Yönetim Kurulu kararıyla, gerektiğinde komisyon üyelerinden oluşacak alt komisyonlar kurulabilecektir.

Doçentlik Komisyonu, ÜAK tarafından belirlenecek objektif ve denetlenebilir yönteme göre her bir aday için ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerini belirleyerek ÜAK’a sunar. Komisyon jürilerde ortaya çıkan maddî hataları düzeltir. 

Adayların doçentlik sürecine ilişkin her türlü itirazları Komisyon tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. 

Doçentlik Komisyonunda görev yapan öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyeleri, mensubu bulunduğu üniversite tarafından öncelikli olarak ödenecektir. 

Doçentlik başvuru şartları nelerdir?

Yükseöğretim Kanununda  düzenlendiği üzere; doçentlik unvanı almak için gereken şartlar şu şekildedir: 

1- Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.

2- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek. 

3- Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

Doçentlik başvurusu nasıl yapılır?

ÜAK’a elektronik ortamda belgeler ve bütün akademik çalışmalar yüklenerek doçentlik başvurusu yapılır. Belgelerin aslı veya onaylı suretinin ibrazı gerekirse, adaylar, bu belgeleri elden veya posta ile ÜAK’a gönderir. Üniversitelerarası Doçentlik Komisyonunun, gerekli gördüğü bilim/sanat alanından başvuran adayların değerlendirmeye esas akademik çalışmalarını jüri üyelerine fiziki olarak göndermesine de karar vermesi mümkündür. 

Başvuru sürecindeki eksik, hatalı bilgiler nedeniyle başvurunun ‘’iptal’’ ile sonuçlanması mümkündür. 

Öğrenim belgesi, tez ve yabancı dil belgesi eksik ve/veya hatalı ise, başvuru ÜAK Başkanlığınca iptal edilecektir. Bu durumda aday, takip eden dönemlerde yeniden doçentlik başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Doçentlik unvanı bulunan kişiler başka bir alanda yeniden başvuru yaptığında süreç nasıl işler?

Daha önce bir bilim/sanat alanından doçentlik unvanı alan kişilerin de başka bir bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunması mümkündür. Bu durumun, doçentlik başvuru süreci bakımından diğer kişilerden bir farkı bulunmamaktadır. Ancak; denkliği kabul edilenler de dahil olmak üzere daha önce bir bilim/sanat alanından doçentlik unvanı aldıktan sonra başka bir bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunan adayların, aldığı doçentlik unvanına esas olan akademik çalışmalarını yeni başvurularında puanlaması yasaktır. 

Doçentlik başvurusu sonuçlanmayan adayların yeniden doçentlik başvurusu yapması mümkün değildir. 

Bu durumdaki adaylar, aynı ya da farklı bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunamayacaktır. 

Adayın başvurusu üzerine ÜAK jüri belirler. 

Adayın başvurusunun ardından, ÜAK, başvurulan bilim veya sanat dalından 5 kişilik bir jüri ve bu jüri için 2 yedek üye belirler. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesi mevcut değilse, jüri 3 asıl ve 1 yedek üyeden de oluşabilir. Jüri üç kişi olarak teşekkül ettirilemiyorsa, en yakın bilim/sanat alanından tamamlanarak, üç asıl ve bir yedek üyeden oluşturulur.

Kimler jüri üyesi olabilir?

Doçentlik jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı öğretim üyelerinin listesi, Yükseköğretim Kurulu personel veri tabanındaki bilgiler esas alınarak belirlenecektir. Değerlendirme jürisindeki asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili bilim alanlarında yer alan öğretim üyeleri arasından objektif ölçütlere göre belirlenir. Aynı zamanda öğretim üyesi, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 26. maddesine göre profesör olarak atanmış olmak zorundadır. 

Doçentlik değerlendirme jürisinde görevlendirilen öğretim üyelerinin listesi mensubu bulundukları üniversite rektörlüğüne de bildirilecektir. 

Jüri üyelerine, başvuru alanında yeterli sayıda profesör bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bir başvuru döneminde üçten fazla görev verilmesi yasaktır.

ÜAK tarafından belirlenen jüri üyeleri ayrıntılı ve gerekçeli kişisel rapor oluşturur. 

Doçentlik değerlendirmesi, ÜAK’ın görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi suretiyle yapılır. 

Doçentlik sınav jürisindeki asıl ve yedek üyeler, adayın yayın ve çalışmalarını değerlendirir. Bu değerlendirme neticesinde; ayrıntılı ve gerekçeli kişisel rapor hazırlayarak, ÜAK’ a gönderirler. 

Şayet asıl üyeler, hukuken geçerli bir mazeret nedeniyle raporunu veremezse, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınacaktır. 

Doçentlik değerlendirmesi nasıl yapılır?

Doçentlik değerlendirme aşamaları şu şekildedir:

1. AŞAMA: Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunup bulunmadığı incelemesi

Bu durumda doçentlik başvurusu yapan adayın durumu, şu aşamalardan geçerek değerlendirilir:

 1. Şayet jüri, aday hakkında ‘’bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlali’’ değerlendirmesi yaparsa, bu yöndeki gerekçeli raporunu ve iddiaya konu eseri, ÜAK’a bildirir. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemler, ÜAK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 
 2. ÜAK, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu, belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma. ve yayın. etiği komisyonuna gönderir ve bir karar verilinceye kadar doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla ÜAK bünyesinde Fen ve Mühendislik. Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından olmak üzere üç adet Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, çalışma usul ve esaslarını ÜAK belirler.
 3. İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu:
 • Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru olmadığını tespit ederse, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder. Bu halde, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasında bulunan jüri üyesinin görevi sonlandırılacaktır.
 • Etik ihlalde bulunduğuna karar verirse, adayın başvurusu iptal edilir. Aday, bu işleme itiraz edebilir ve işleme karşı dava açma hakkını kullanabilir. 
Etik ihlal tespiti nedeniyle başvurusu iptal edilen aday, yeniden doçentlik başvurusu yapabilir mi?

Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınarak, en erken izleyen 3. dönemde yeniden doçentlik için başvurabilecektir. Yeniden doçentlik başvurusunda bulunan aday, etik ihlal tespitine konu olan yayınlarını belirtmekle yükümlüdür. Aday yanlış beyan dışında etik ihlal tespitine esas olan yayınlarını beyannamede kullanamaz. Adayın idarî, cezaî ve hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümler ise saklıdır. 

Etik ihlal tespitine ilişkin karar, aday hakkında disiplin ve idari süreçlerin başlatılması adına, bilgi ve gereği için adayın bağlı olduğu kuruma ve gerekli görülen hallerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Aday hakkında idari ve cezai sonuçlar doğuran etik ihlal tespiti bir idari işlem niteliğinde olup, adayın bu işleme karşı itiraz etme ve dava açma hakkı mevcuttur. 

Doçentlik başvuru süreci devam eden aday hakkında ihbar veya şikayet yapılması halinde süreç nasıl işler?

Adayın doçentlik başvuru süreci devam ederken aday hakkında doçentlik başvuru. dosyasında sunduğu eser veya eserleri hakkında, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunduğu iddiasıyla şikâyet veya ihbar yapılması mümkündür. Bu durumda, süreç şu şekilde işler:

 1. ÜAK, bu başvurunun değerlendirilmesi için, başvuruyu derhal ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonuna gönderir. 
 2. İlgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu bu başvuru hakkında ön değerlendirme yapar. Yapılan ön değerlendirmede, başvurunun inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeye dayalı. olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine karar verilirse, ÜAK, doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz.
 3. İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu, yapacağı inceleme sonucunda:
 • İddianın doğru olduğunu tespit ederse, adayın başvurusu iptal edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen 3. dönemde yeniden başvurabilecektir.
 • İddianın doğru olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder. 
Adayın yanıltıcı bilgi veya belge sunduğu ileri sürülürse veya bu durum resen tespit edilirse süreç nasıl işler?

Jüri üyeleri tarafından adayın, doçentlik değerlendirme başvurusuyla ilgili olarak yanıltıcı bilgi veya belge sunduğunun ileri sürülmesi veya re’sen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar ÜAK, doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. 

İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu 
 • İddianın doğru olduğunu tespiti ederse, adayın başvurusu iptal edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınarak, en erken izleyen 3. dönemde yeniden başvurma hakkına sahiptir. 
 • İddianın doğru olmadığına karar verirse, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasında bulunan jüri üyesinin görevi sonlandırılır. 
Etik İhlal Tespiti Yargı Kararı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 23.11.2022 T., 2022/2454 E., 2022/2793 K. sayılı kararına konu olayda, doçentlik başvurusu yapan adayın başvurusu, ’’tekrar yayım ve haksız yazarlık eylemlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle etik ihlalde bulunduğu’’ iddiasıyla iptal edilmiştir. Başvurusu iptal edilen aday dava açmış ve idare mahkemesince bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi ücretini yatırması için davacıya süre veren idare mahkemesi, verileren sürelere rağmen ücret yatırılmadığı için başvurucunun açtığı iptal davasını reddetmiştir.

Bunun üzerine başvurucu Bölge İdare Mahkemesine başvurmuş ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kararında, şu ifadelerle ilk derece mahkemesinin ret kararını kaldırmıştır:

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun atıfta bulunduğu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 325. maddesi hükmü, iptal davalarında idari yargı mercilerinin resen başvurduğu deliller için gereken avanslar hakkında da uygulanma imkanı bulacaktır. Dolayısıyla idari yargı merciinin veya hakimin resen başvurduğu deliller için gereken avansın taraflarca yatırılmaması halinde daha sonra haksız çıkan tarafa yükletilmek üzere bu avansın Hazineden karşılanarak o delile başvurulması, buna binaen karara varılması gerekmektedir.’’

2. AŞAMA: Asgari başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı incelemesi

Jüri, adayın asgari başvuru şartlarını sağlamadığı yönünde değerlendirme yaparsa, bu yöndeki rapor, Doçentlik Komisyonu tarafından incelenir.

Adayın asgari başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilirse süreç nasıl işler?

Adayın ‘’asgari başvuru şartlarını sağlamadığı’’ tespit edilirse, doçentlik başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından iptal edilecektir. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin jüri raporu/raporları isimleri gizlenerek Doçentlik Komisyonu kararıyla birlikte elektronik ortamda adayın erişimine açılır.

Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu iptal edilen aday yeniden doçentlik başvurusu yaptığında önceki ‘’başarızlık’’ kararları sistemde kalmaya devam eder mi?

Bu durumdaki adayın, aynı bilim/sanat alanından doçentlik başvurusu yapması halinde, iptale konu olan başvuru dönemine ait bilgi ve belgeler. ile asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin Doçentlik Komisyonu kararı yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılacaktır. Özetle; başarısız bulunan aday hakkını itiraz ve/ veya dava yollarıyla arayıp hukuka aykırı ‘’başarısız sayılma’’ işleminin iptalini talep etmediği taktirde, önceki döneme ait  bilgi ve belgeler ile başarısızlığa ilişkin komisyon kararı sistemde kalmaya devam eder. 

Asgari başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen aday hakkında jüri raporu düzenlenir. 

Şayet; adayın asgari başvuru şartlarını sağladığı tespit edilirse, Doçentlik Komisyonu,“başarılı/başarısız” şeklinde değerlendirme raporu hazırlaması için ilgili jüri üyesine/üyelerine süre verir. Ek süre içinde rapor düzenlemeyen jüri üyesinin görevi Doçentlik Komisyonu tarafından sonlandırılacaktır. 

Görevi sonlandırılan üye/üyeler ile “asgari başvuru şartlarını sağlamamıştır” görüşünde ısrar eden üye/üyeler yerine yedek üye raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

Asgari Başvuru Şartları yargı kararı:
Asgari başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi, bilirkişi incelemesi gerektirir. 

İdari yargı kararlarında belirtildiği üzere; bir adayın ‘’asgari başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi’’ teknik ve bilimsel bir inceleme gerektirdiğinden, dosyada bilirkişi görevlendirmesi yapılır. 

(Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 28.11.2022 T., 2022/1915 E., 2022/2807 K. sayılı kararı) 

3. AŞAMA: Adayın akademik çalışmalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Hakkında bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlali bulmadığı ve asgari başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adayın akademik çalışmaları, nitelik ve bilim/sanat alanına katkıları bakımından jüri tarafından incelenir. Jüri, incelemesi sonucunda, adayı “başarılı” veya “başarısız” bulduğunu belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir değerlendirme raporu hazırlar. Jüri üyesi bu raporu, süresi içinde Doçentlik Bilgi Sistemine yükler. Rapor süresi, her aday için azami 1 aydır. Ancak gerekli hallerde Doçentlik Komisyonu, 1 aya kadar ek süre verebilir. Şayet jüri üyesi, değerlendirme raporunu süresi içinde Doçentlik Bilgi Sistemine yüklemezse, görevi sonlandırılır; yedek üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

Jüri üyelerinin idari ve cezai sorumlulukları doğabilir. 

Jüri üyesi, rapor hazırlamasına engel olacak bir hal ortaya çıkması halinde,. görevden çekilme talebini görev yaptığı yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirmelidir. Mazeretinin üniversite yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde jüri üyesi, kararın bir örneğini süresi içinde Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden ÜAK’a bildirmekle yükümlüdür. Bildirim üzerine, ÜAK Başkanlığı tarafından bu kişinin jüri üyeliği sonlandırılır, yedek üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

Şayet jüri üyesi, görevini süresi içinde yapmamışsa veya mazeretinin uygun bulunduğuna ilişkin üniversite yönetim kurulu kararı bulunmadan bu görevden kaçınırsa, bu jüri üyesininin genel hükümlere göre idarî ve cezaî sorumluluğu saklıdır. 

Mazeret nedeniyle çekilme, öğretim üyeliğinden istifa veya emeklilik gibi nedenlerle jüri heyetinde eksilme olursa,. Doçentlik Komisyonu tarafından doçentlik başvurusunun geldiği aşama göz önünde bulundurularak,. eksilen üye yerine yeni bir görevlendirme yapılabilir.

Jüri raporları, adaya elektronik ortamda açılır. Raporun tebligat tarihi hukuken önemlidir. 

Jüri üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda erişime açılır. Bu bilgiler, erişime açıldığı tarihi izleyen 5. gün, ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Tebligat tarihi, itiraz veya dava sürecinin başlangıcı açısından hukuken önem taşıyan bir tarihtir. 

Aday hangi durumlarda başarılı/ başarısız sayılır?

5 üyeden oluşan jürilerde en az 3 üyenin, 3 üyeden oluşan jürilerde ise en az 2 üyenin adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılacaktır. 

Başarısız aday en erken hangi dönemde başvurma hakkına sahiptir?

Eser incelemesi aşamasında başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak şartıyla, müracaat dönemi esas alınarak, en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecektir. Başarısız olan adayların yeni başvurularına ilişkin usul ve esasları Doçentlik Komisyonu belirler.

Başarısız adaya ilişkin önceki değerlendirmeler sistemde kalmaya devam eder.

Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan aday, şayet yeniden aynı bilim/sanat alanından doçentlik başvurusunda bulunursa, başarısız olduğu son döneme ait bilgi ve belgeler, yeni başvurudaki değerlendirme jürisinin erişimine açılır. Bununla birlikte, adayın başarısız sayılmasına esas olan raporlar da jüri üyelerinin isimleri gizlenerek, yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılır. 

Özetle; başarısız bulunan aday, bu işleme karşı itiraz ve/ veya dava yoluna başvurup hukuka aykırı. ‘’başarısız sayılma’’ işleminin iptali sağlanmadığı taktirde, önceki döneme ait  bilgi ve belgeler. ile başarısızlığa ilişkin jüri raporları sistemde kalmaya devam edecektir.

Doçentlik unvanının kazanılması alanındaki güncellemeler ne zaman uygulanır?

Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler de,. kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanacaktır. 

Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanı Türkiye’de geçerli olur mu?

Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde. doçentlik unvanını veya yetkisini alan kişilerin bu unvanı, şu şartlarla, Türkiye’de de geçerli sayılır:

1- En az 2 yıl bu unvan ve yetkiyle, yabancı ülkelerdeki öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olmak

2- Üniversitelerarası Kurulun kararı

3- Adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim kurumu düzeyinde olduğunun ÜAK tarafından belirlenmesi 

Doktora, sanatta yeterlik ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık yurt. dışından alınmışsa, adayın, bu unvanın denkliğine de sahip olması gerekir. 

Burada, ÜAK tarafından verilecek kararlar da birer idari işlem olup; doçentlik talebinin reddi üzerine aday,. bu işleme karşı itiraz etme ve dava açma hakkına sahiptir.

Doçentlik başvurusunun reddi üzerine açılan davada dosyasında alınan bilirkişi raporuna itiraz etmek mümkün müdür?

Yazımızda detaylıca belirttiğimiz üzere; doçentlik başvurusu yapan adayın. başvurusu, aşağıda özetle yer verdiğimiz nedenlerle olumsuz sonuçlanabilmektedir:

 • Başvuru sürecindeki eksik, hatalı bilgiler verildiği iddiasıyla verilen iptal kararı
 • Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasıyla verilen iptal kararı
 • Yanıltıcı bilgi ve belge sunulduğu iddiasıyla verilen iptal kararı
 • Adayın asgari başvuru şartlarını sağlamadığı iddiasıyla verilen iptal kararı
 • Adayın eser inceleme aşamasında başarısız olduğu iddiasıyla verilen ‘’başarısızlık’’ kararı 

Tüm bu kararlar, birer ‘’idari işlem’’ olup,. adayın, idari yargıda bu kararın iptali için dava açma hakkı mevcuttur. 

Aday tarafından açılan bu davada, idari yargı mercileri, kararlarında sıklıkla vurgulandığı üzere, bilirkişi incelemesi yaptırır. İptal davası sürecinde alınan bilirkişi raporuna itiraz etmek ve ek rapor talep etmek mümkündür. 

Sonuç

Doçentlik unvanına başvuru süreci, içerisinde birtakım kişi ve kurumların bulunduğu bir süreçtir. Adayların başvurularının, yazımız içeriğinde detaylarına yer verdiğimiz nedenlerle olumsuz sonuçlanması gündeme gelebilir. Doçentlik başvurusunun reddi sonucunu doğuran işlemlerle başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylar, bu. işlemlere karşı önce itiraz yolunu değerlendirip, akabinde dava açma hakkına sahiptir. Bununla birlikte; adayların, işlemlere karşı doğrudan dava açma haklarını da kullanması da mümkündür. 

Sürecin, bu alanda çalışan avukatlar ile takibi, hak kaybına uğranılmaması adına önem taşımaktadır. Zira; dava sürecinin başlatılması ve takibi, dava dosyası için alınacak bilirkişi. raporu, rapora itiraz ve sair tüm süreçler, hukuki bilgi gerektirmektedir. 

TÜZEL&GÜLŞEN HUKUK Bürosu, doçentlik başvurusunun reddi sonucunu doğuran işlemlere karşı başvurulabilecek. itiraz ve dava süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Av. Uzm. Arb. Derya TÜZEL GÜLŞEN

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

 

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır