memura aylıktan kesme cezası

DEVLET MEMURLARINA VERİLEN AYLIKTAN KESME DİSİPLİN CEZASI

Genel olarak,

Devlet memurlarına verilebilecek disiplin cezaları sınırlı sayıda olup, bunlar şu şekildedir: Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma. İlk makalemizde devlet memurları hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarına karşı açılabilecek iptal davalarını inceledik. Bu makalemizdeyse; aylıktan kesme disiplin cezası detaylarıyla incelenecektir.

Aylıktan kesme disiplin cezası nedir?

Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Devlet memurlarına hangi nedenlerle aylıktan kesme disiplin cezası verilebilir?

Aylıktan kesme disiplin cezası işlemine yol açan fiil ve davranışlar kanunda belirtildiği üzere, şu şekildedir:

 • Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
 • Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
 • Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
 • Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
 • Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
 • Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
 • Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

Aylıktan kesme cezasında zamanaşımı süresi nedir?

 • Soruşturma zamanaşımı:

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamaz.

 • Disiplin cezası zamanaşımı:

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl geçmişse disiplin cezası verilemeyecektir.

Devlet memurları aylıktan kesme cezası karar süresi nedir?

Disiplin amiri, devlet memuru hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde kararını vermek zorundadır.

Aylıktan kesme cezası vermeye yetkili kişi kimdir?

Aylıktan kesme cezası, yalnızca disiplin amirleri tarafından verilebilir.

Bu yetki kuralına uygun davranılmaması; aylıktan kesme cezasının yetki unsurunu sakatlar ve idari işlemin iptaline yol açar. 

Devlet memuruna, savunması alınmadan aylıktan kesme disiplin cezası verilemez.

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan devlet memurunun savunmasının alınması zorunludur. Savunma alınmadan verilen aylıktan kesme disiplin cezası hukuka aykırıdır. Savunma, en temel anayasal hak olup, bu usulün hiç işletilmemesi veya hukuka uygun işletilmemesi, aylıktan kesme disiplin cezası işleminin iptaline yol açar.

Devlet memurunun savunma süresi en az 7 gündür.

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan ve savunması istenen memura, savunmasını yapması için en az 7 günlük süre tanınması gerekir. Memura savunmaya davet yazısı tebliğ edilir ve savunma için, belirtilen bir tarih ve yerde hazır bulunması istenir. Bu sürede savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Devlet memuru, aylıktan kesme disiplin cezası işlemine karşı dava açmadan önce itiraz yoluna başvurma hakkına sahiptir.

Aylıktan kesme disiplin cezası bir idari işlem olup, devlet memurları bu işleme karşı dava açmadan önce itiraz yoluna başvurabilir. Ancak bu itiraz zorunlu değildir, isteğe bağlıdır. Hakkında aylıktan kesme disiplin cezası verilen devlet memuru, bu cezaya karşı disiplin kuruluna itiraz etme hakkına sahiptir.

Dava açmadan önce itiraz edilirse, itiraz süresi nedir?

Şayet itiraz yolu seçilmişse; devlet memuru, aylıktan kesme disiplin cezası işleminin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde cezaya itiraz etme hakkına sahiptir. Bu sürede itiraz edilmezse, disiplin cezası kesinleşir.

İdarenin itirazı inceleme ve değerlendirme süresi nedir?

Devlet memuru tarafından, aylıktan kesme disiplin cezası işlemine itiraz edilmesi halinde, ilgili disiplin kurulu, itiraz tarihinden itibaren 30 gün içinde karar vermekle yükümlüdür. Disiplin kurulu itirazı kabul edebilir, reddedebilir, itiraza cevap vermeyebilir.

 • İtirazın Kabulü: Disiplin kurulu itirazı kabul ederse, disiplin amiri kararı gözden geçirir. Akabinde, verilen ceza tamamen kaldırılır veya hafifletilebilir.
 • İtirazın Zımnen Reddi: Disiplin kurulu, itirazın yapıldığı günden itibaren 30 günlük sürede hiçbir cevap da vermeyebilir. Bu durumda itirazı zımnen reddetmiş olur. Zımni ret tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresinde iptal davası açılması mümkündür.
 • İtirazın Reddi: Disiplin kurulu, devlet memurunun disiplin cezasına itirazını reddedebilir. İtirazın reddedildiği tarihten itibaren; 60 gün içinde iptal davası açılması mümkündür.

İtirazın reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde iptal davası açılabilir.

Devlet memurları, aylıktan kesme disiplin cezası işlemine itiraz ettiğinde idare, itirazı açık bir şekilde reddetmiş veya 30 günlük süre içinde işlem yapmayarak zımnen reddetmiş olabilir. Bu durumda devlet memuru, itirazın reddi veya zımnen reddi tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilir.

 

Aylıktan kesme disiplin cezası işleminin etki ve sonuçlarını doğurmaması için dava, yürütmenin durdurulması talepli açılmalıdır.

Devlet memurları hakkında verilen aylıktan kesme disiplin cezası; cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanacaktır. Disiplin cezasına karşı dava açılması, kendiliğinden işlemin etki ve sonuçlarını doğurmasını engellemez. Bunun için, aylıktan kesme disiplin cezası işleminin iptali davası açarken ayrıca yürütmenin durdurulması talep edilmelidir.

Hakkında aylıktan kesme disiplin cezası verilen memur, 5 yıl boyunca belirli görevlere atanamaz.

Hakkında verilen aylıktan kesme cezası kesinleşen memurun; 5 yıl boyunca şu kadrolara atanması yasaktır:

 • Daire başkanı kadrosu,
 • Daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolar,
 • Bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadroları,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyelikleri,
 • Vali ve büyükelçi kadroları

Aylıktan kesme disiplin cezası işleminin özlük dosyasından silinmesi talep edilebilir mi?

Aylıktan kesme disiplin cezası, memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memuru, aylıktan kesme disiplin cezası işleminin uygulanmasından itibaren 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilen cezaların özlük dosyasından silinmesi talep edebilir. Devlet memurunun bu talebi, bu süreler içerisindeki davranışları, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, yerine getirilir. Bu karar da özlük dosyasına işlenir.

Sonuç

Devlet memurları hakkında uygulanan aylıktan kesme disiplin cezası bir idari işlemdir. Bu idari işleme karşı itiraz yoluna başvurmak mümkün olduğu gibi, idare mahkemesinde doğrudan iptal davası açılabilir.

TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, İdare Hukuku alanında ve bu bağlamda devlet memurlarına verilen disiplin cezası konusunda deneyimli ve etkin ekibiyle hukuki hizmet vermektedir.

AVUKAT DERYA TÜZEL

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır