baska-bir-devletin-vatandasliginin-kazanilarak-vatandasliktan-cikmak-mumkun-mudur

BAŞKA BİR DEVLETİN VATANDAŞLIĞININ KAZANILARAK VATANDAŞLIKTAN ÇIKMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Genel Olarak

Vatandaşlıktan çıkma, vatandaşlığın yetkili makam kararı ile kaybı yollarından biri olup, 1997 tarihli Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi’nin vatandaşlıkla ilgili ilkelerin yer aldığı 4. maddesi;

hiç kimse keyfî olarak vatandaşlığından mahrum edilemez

Diyerek, kişinin vatandaşlığı kaybetmesi hallerinin keyfilikten uzak olması gerektiğini belirtmiş ve sözleşmenin 7. Maddesinde de vatandaşlığın kaybı için haklı olabilecek sebepleri saymış ve bunlar dışındaki kayıp sebeplerinin keyfi olacağını ve taraf ülkelerin bu sözleşmede belirtilenler dışında başka bir nedenle vatandaşlığın kaybına ilişkin hükümleri iç hukukta koyamayacaklarını belirtmiştir. Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi madde 7;

Taraf Devlet kendi iç hukukunda aşağıdaki istisnaî haller dışında kanunen ya da Taraf Devletin kararıyla vatandaşlığın kaybı hakkında hükümler koyamaz

a. başka bir vatandaşlığın gönüllü olarak kazanılması

…”

Diyerek, başka bir vatandaşlığın gönüllü olarak kazanılmasının vatandaşlığın kaybı sebeplerinden biri olabileceğini düzenlemiş olup Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25-27. Maddeleri arasında vatandaşlıktan çıkmanın şartları, çıkma belgeleri ve çıkma işleminin geçerliliği ile sonuçları düzenlenmiştir.

Vatandaşlıktan Çıkmanın Şartları

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. Maddesi Türk vatandaşlığından çıkmanın şartlarını düzenlemiş olup aşağıda belirteceğimiz şartları sağlayan kişilere Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir. Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları şunlardır;

  • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
  • Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
  • Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak
  • Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

https://www.nvi.gov.tr/turk-vatandasliginin-kaybedilmesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Belirtilen bu şartlar kümülatif olup, vatandaşlıktan çıkmak isteyen kişinin belirtilen bütün şartları birlikte taşıması gerekmektedir. Kişinin vatandaşlıktan çıkma yolu ile vatandaşlığı kaybetmesi mümkün olmakla birlikte bunun için vatandaşlıktan çıkmak isteyen kişinin yabancı bir devletin vatandaşlığını kazanmış olması veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler olması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgeleri

Başka bir devletin vatandaşlığını kazanarak Türk vatandaşlığından çıkmak isteyenlere verilecek belgeler kişilerin durumlarına göre farklılık gösterecek şekilde Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 26. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 26. Maddesine göre;

Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmak üzere Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere Bakanlıkça, Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi; verilen izin sonucunda veya önceden yabancı bir devlet vatandaşlığını kazandığını belgeleyenlere ise Türk vatandaşlığından çıkma belgesi verilir.

Çıkma izin belgesi, karar tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. İzin belgesini alanlar bu süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yabancı devlet vatandaşlığını kazandıklarına dair bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Süresi içinde yabancı devlet vatandaşlığının kazanılamaması durumunda çıkma izin belgesi geçersiz hale gelir.

Türk Vatandaşlığından Çıkmanın Geçerliliği ve Sonuçları

Yabancı bir devletin vatandaşlığının kazanılması sebebi ile Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişilerin çıkma işleminin geçerliliği için gerekli olanlar ve çıkma işleminin sonuçları Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;

Çıkma belgesinin, Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.

Türk Vatandaşlığından Çıkan Kişinin Eşinin ve Çocuklarının Durumu

Türk vatandaşlığından çıkan kişi evli ise eşinin vatandaşlık durumunun ne olacağı ve çocukları var ise çocuklarının vatandaşlık durumlarının ne olacağı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;

Eşlerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesi diğer eşin vatandaşlığına tesir etmeyecektir. Bununla birlikte Türk vatandaşlığını kaybeden kişi ana ya da baba ise; vatandaşlıktan çıkan ebeveynin talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte Türk vatandaşlığını kaybederler. Diğer eşin muvafakat vermemesi halinde ortak çocukların vatandaşlık durumları hakim kararına göre belirlenir. Şayet vatandaşlığın kaybı, çocukları vatansız kılacak ise belirtilen hususlar uygulanmayacak ve çocukların Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilmeyecektir.

Sonuç Olarak

Vatandaşlıktan çıkma, vatandaşlığın yetkili makam kararı ile kaybının bir yolu olup kişinin belirtilen şartları sağlamış olması mutlak bir vatandaşlıktan çıkma hakkı sağlamamaktadır. Zira yukarıda belirtildiği üzere belirtilen şartları taşıyan kişi çıkma izni için ilgili kuruma başvuru yapar ve Bakanlığın izin vermesi halinde Türk vatandaşlığından çıkabilir. Bakanlık izin vermek zorunda olmamakla birlikte idare olarak idari tesis ettiği işlemde keyfilikten uzak davranmak zorunda olacağından hukuka aykırı bir durum olmaması halinde başvuran kişiye vatandaşlıktan çıkma izni verilecektir.

Yukarıda belirtildiği üzere yabancı bir devletin vatandaşlığının kazanılması veya kazanılacağına dair inandırıcı belirtiler bulunması halinde kişi Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyerek vatandaşlıktan çıkabilir. Kişinin evli olması halinde vatandaşlıktan çıkması eşine ve çocuklarına etki etmeyecektir. Ancak kişinin talebi ve diğer ebeveynin muvafakati halinde, çocuklar vatansız kalmayacaklar ise onlar için de çıkma izni verilebilecektir.

AVUKAT OĞUZHAN GÜLŞEN

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır