Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk

ARABULUCULUKTA TARAFLAR

Genel olarak

Uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki bu uyuşmazlığı bir arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşturmasını hedefleyen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk süreci hakkındaki yazımızdan sonra; bu yazımızda da arabuluculukta taraflar hakkında bilgi vereceğiz. 

Arabuluculukta taraflar kimdir?

Arabuluculuk sürecinde taraflar, aralarında hukuki uyuşmazlık bulunan kişilerdir. Bir taraf başvurucu, uyuşmazlığın diğer tarafı ise karşı taraftır. Örnek olarak; kira alacağından kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkin arabuluculukta taraflar, kiraya veren ve kiracıdır. 

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk sürecinde idarenin de taraf olması mümkündür. 

Arabuluculukta taraflar bir gerçek veya tüzel kişi olabileceği gibi; idarenin de bu uyuşmazlığa taraf olması mümkündür. İdare, kanundaki tanımıyla:

  • 0/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumlar
  • 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahalli idareler ve bu idareler tarafından kurulan işletmeler,
  • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, 
  • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
  • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklardır.

Arabuluculukta taraflar içerisinde idare de yer aldığında, toplantılarda idareyi kim temsil eder?

Arabuluculuk sürecine tarafların, bizzat veya kanuni temsilciler ya da avukatlarıyla katılmalarının mümkün olduğunu belirtmiştik. İdareyi temsilen bu sürece kimin katılacağı, kanunda düzenlenmiştir. Buna göre; üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon, idareyi temsil edecektir. Hukuk birimi veya kurum avukatı yoksa; komisyon üyelerinin tamamını üst yönetici belirler. Yedek komisyon üyeleri de bu usulle seçilir. Komisyon kendisini vekille temsil ettiremez.

Komisyon üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Asıl ve yedek üyeler belirlenir. İdare, merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyonlar kurabilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye katılır. Komisyon kararlarını oy birliği ile alır ve komisyon üyeleri arabuluculuk sürecinde karar alma konusunda tam yetkilidir.

Komisyon, arabuluculuk görüşmeleri sonunda gerekçeli bir rapor düzenleyecektir. Bu rapor, 5 yıl boyunca saklanır. Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürüten birim, gerekçeli raporların saklanması için gerekli tedbirleri alır.

Komisyon üyelerinin arabuluculuk faaliyeti kapsamında yaptığı işler ve aldıkları kararlar nedeniyle bir tazminat davası açılırsa; bu dava yalnızca Devlet aleyhine açılabilecektir. Devlet aleyhine tazminat davası açılırsa, mahkeme, davayı resen ilgili komisyon üyelerine ihbar eder.

Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket ederek görevini kötüye kullanan üyelere; ödeme tarihinden itibaren 1 yıl içinde rücu etme hakkına sahiptir. 

Komisyon üyeleri, bu görevleri uyarınca aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle görevinin gereklerine aykırı davrandıklarının mahkeme kararıyla tespit edilmesi dışında; mali ve idari yönden sorumlu tutulamayacaktır. 

Arabuluculukta taraflar içerisinde işveren olduğunda işveren, arabuluculuk toplantısı için çalışanını görevlendirebilir mi?

Arabuluculukta taraflar kimi zaman toplantıya bizzat katılamaz. İşçi işveren uyuşmazlıklarında; işverenin, kendi çalışanını, arabuluculuk görüşmesi için görevlendirmesi mümkündür. İşveren, bu görevlendirmeyi, adi veya resmi yazılı belgeyle yapabilir. Çalışan, bu durumda işvereni temsil eder ve son tutanağı imzalar. 

Arabulucu, avukatı bulunsa bile tarafları bizzat aramak zorunda mıdır?

Arabuluculukta taraflar bilgilendirilmelidir. Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilecektir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma yapma hakkına sahiptir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir, ilk toplantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar. Arabulucunun, avukatı bulunsa bile asıl tarafı da bilgilendireceği kuralı, kanunlaşmıştır. İlgili düzenleme, 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu düzenlemeyle arabulucuya, avukatı bulunsa bile asıl tarafı da bilgilendirme görevi yüklenmiştir. 

Arabuluculuk son tutanağı nedir? Kimler imzalar?

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığını gösteren belge son tutanaktır. Bu belgeyi arabulucu düzenler. Belgeyi; arabuluculukta taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatları ile arabulucu imzalar. Ancak; taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatları belgeyi imzalamazsa, sebebi belirtilerek sadece arabulucu imzalar.

Arabuluculukta taraflar son tutanak imzalanırken hazır değilse arabulucu ne yapmalıdır?

Taraflar, abuluculuk sürecine bizzat katılabileceği gibi; vekil aracılığıyla veya yukarıda örneklerini verdiğimiz üzere bir komisyon veya kendi çalışanı aracılığıyla da katılabilir. Son tutanak imzalanırken taraflar bizzat hazır değilse arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda, her türlü iletişim vasıtasını kullanarak hazır bulunmayan tarafları bilgilendirecektir. 

Sonuç

Bu yazımızda, arabuluculukta taraflar ve taraflara ilişkin özel durumlara yer verdik. TÜZEL&GÜLŞEN HUKUK Bürosu, arabuluculuk başvurusu ve süreci hakkında hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İletişim bilgilerimiz için tıklayınız. 

Av. Arb. Derya TÜZEL GÜLŞEN

 

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. 

 

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır