üniversite öğretim mesleğinden çıkarma

ÖĞRETİM ELEMANLARINA VERİLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA DİSİPLİN CEZASI

Genel olarak,

Öğretim elemanlarına verilebilecek disiplin cezaları sınırlı sayıdadır. Bunlar kanunda şu şekilde sayılmıştır: Uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma.

İlk makalemizde öğretim elemanları hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarına karşı açılabilecek iptal davalarını inceledik. Bu makalemizdeyse; üniversite öğretim. mesleğinden çıkarma disiplin cezasını detaylarıyla inceleyeceğiz.

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma disiplin cezası nedir?

Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır.

Öğretim elemanına hangi nedenlerle üniversite öğretim mesleğinden çıkarma disiplin cezası verilebilir?

Üniversite öğretim. mesleğinden çıkarma cezasına yol açan fiil ve davranışlar şu şekildedir:

  • Başkalarına ait özgün fikir, metot, veri veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisine ait gibi göstermek,
  • Atama ve yükselmelerde, unvan veya derece kazanılmasında; anket uygulama, veri toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen katkılar dışında kişisel emek ve birikimine dayanmayan, başkaları tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın ve çalışmalar kullanmak,
  • Özürsüz veya izinsiz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek.

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasında zamanaşımı süresi nedir?

  • Soruşturma zamanaşımı:

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamaz.

  • Ceza zamanaşımı:

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 6 yıl geçmişse disiplin cezası verilemeyecektir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki; bilimsel bir eser, akademik atama ve terfilerde kullanılmış ya da kısmen veya tamamen yeniden yayımlanmış olabilir. Bu durumda 2 yıllık zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.

Disiplin cezası yargı kararıyla iptal edilmişse idarenin, yeniden disiplin cezası verme yetkisi var mıdır?

Önemle belirtmek gerekir ki, idare mahkemesinin disiplin cezasını iptal etmesinin ardından, ceza, hukuk düzeninden kalkmış olur. Ancak şunu vurgulamakta yarar var ki; disiplin cezası vermeye yetkili idare, iptal kararının. gerekçesini dikkate alarak yeniden disiplin cezası verebilir.

Disiplin cezasının iptali kararının idareye ulaştığı tarihte:

  1. Disiplin cezası zamanaşımı süresi dolmamışsa; idare, kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içinde disiplin cezası verebilir.
  2. Zamanaşımı süresi dolmuş veya sürenin dolmasına 3 aydan daha az süre kalmışsa, idare, en geç 3 ay içinde karar gerekçesini dikkate alarak yeniden disiplin cezası verebilir.

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını vermeye yetkili kişi kimdir?

Bu cezayı verme yetkisi, atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’na aittir.

Ancak; rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla bu ceza verilebilecektir. Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.

Disiplin cezası verme yetkisi, devredilemez. Bu yetki kuralına uygun davranılmaması; disiplin cezasının yetki unsurunu sakatlar ve idari işlemin iptaline yol açar. 

Öğretim elemanı, dava açmadan önce üniversite öğretim mesleğinden çıkarma disiplin cezasına itiraz hakkına sahiptir.

Yükseköğretim Kanunu’nda, üniversite öğretim. mesleğinden çıkarma cezasına karşı itiraz konusu düzenlenmemiştir. Ancak disiplin cezası bir idari işlem olup, bu işleme karşı dava açmadan önce itiraz yoluna başvurmak mümkündür. Ancak bu itiraz zorunlu değildir, isteğe bağlıdır.

Disiplin cezasının etki ve sonuçlarını doğurmaması için dava, yürütmenin durdurulması talepli açılmalıdır.

Disiplin cezasına karşı dava açılması, kendiliğinden işlemin etki ve sonuçlarını doğurmasını engellemez. Bu nedenle; üniversite öğretim mesleğinden çıkarma disiplin cezasının iptali davası açarken ayrıca yürütmenin durdurulması talep edilmelidir.


Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasının özlük dosyasından silinmesi talep edilebilir mi?

Bu disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi konusunda Yükseköğretim Kanunu’nda hüküm bulunmamaktadır. Cezanın özlük dosyasından silinmesini talep etmek mümkün değildir.

Sonuç

Öğretim elemanları hakkında uygulanan üniversite öğretim. mesleğinden çıkarma disiplin cezası bir idari işlemdir. Bu idari işlemin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, İdare Hukuku alanında ve bu bağlamda öğretim elemanlarına verilen disiplin cezası konusunda deneyimli ve etkin ekibiyle hukuki hizmet vermektedir.

AVUKAT DERYA TÜZEL

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. G. Ü. L. Ş. E. N.

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır