kamu görevinden çıkarma

ÖĞRETİM ELEMANLARINA VERİLEN KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA DİSİPLİN CEZASI

Genel olarak,

Öğretim elemanlarına verilebilecek disiplin cezaları sınırlı sayıdadır. Bunlar kanunda şu şekilde sayılmıştır: Uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma.

İlk makalemizde öğretim elemanları hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarına karşı açılabilecek iptal davalarını inceledik. Bu makalemizdeyse; kamu görevinden çıkarma disiplin cezasını. detaylarıyla inceleyeceğiz.

Kamu görevinden çıkarma disiplin cezası nedir?

Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır.

Öğretim elemanına hangi nedenlerle kamu görevinden çıkarma disiplin cezası verilebilir?

Kamu görevinden çıkarma cezasına yol açan fiil ve davranışlar şu şekildedir:

  • Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak,
  • Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak,
  • Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
  • Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek,
  • Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek,
  • Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak.

Kamu görevinden çıkarma cezasında zamanaşımı süresi nedir?

  • Soruşturma zamanaşımı:

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamaz.

  • Ceza zamanaşımı:

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl geçmişse disiplin cezası verilemeyecektir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki; bilimsel bir eser, akademik atama ve terfilerde kullanılmış ya da kısmen veya tamamen yeniden yayımlanmış olabilir. Bu durumda 2 yıllık zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.

Disiplin cezası yargı kararıyla iptal edilmişse idarenin, yeniden disiplin cezası verme yetkisi var mıdır?

Önemle belirtmek gerekir ki, idare mahkemesinin disiplin cezasını iptal etmesinin ardından, ceza, hukuk düzeninden kalkmış olur. Ancak şunu vurgulamakta yarar var ki; disiplin cezası. vermeye yetkili idare, iptal kararının gerekçesini dikkate alarak yeniden disiplin cezası verebilir.

Disiplin cezasının iptali kararının idareye ulaştığı tarihte:

  1. Disiplin cezası zamanaşımı süresi dolmamışsa; idare, kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içinde disiplin cezası verebilir.
  2. Zamanaşımı süresi dolmuş veya sürenin dolmasına 3 aydan daha az süre kalmışsa, idare, en geç 3 ay içinde karar gerekçesini dikkate alarak yeniden disiplin cezası verebilir.

Kamu görevinden çıkarma cezasını vermeye yetkili kişi kimdir?

Bu cezayı verme yetkisi, atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’na aittir.

Ancak; rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla bu ceza verebilecektir. Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.

Disiplin cezası verme yetkisi, devredilemez. Bu yetki kuralına uygun davranılmaması; kamu. görevinden çıkarma cezası disiplin cezasının yetki unsurunu sakatlar ve idari işlemin iptaline yol açar. 

Öğretim elemanı, dava açmadan önce kamu görevinden çıkarma disiplin cezasına itiraz hakkına sahiptir.

Yükseköğretim Kanunu’nda, kamu. görevinden çıkarma cezasına karşı itiraz konusu düzenlenmemiştir. Ancak disiplin cezası bir idari işlem olup, bu işleme karşı dava açmadan önce itiraz yoluna başvurmak mümkündür. Ancak bu itiraz zorunlu değildir, isteğe bağlıdır.

Öğretim elemanının, kamu görevinden çıkarma cezasına karşı iptal davası açma hakkı vardır.

Öğretim elemanı, kamu görevinden çıkarma disiplin cezasının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilir. İptal davası ve koşullarını detaylıca incelediğimiz makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Disiplin cezasının etki ve sonuçlarını doğurmaması için dava, yürütmenin durdurulması talepli açılmalıdır.

Disiplin cezasına karşı dava açılması, kendiliğinden işlemin etki ve sonuçlarını doğurmasını engellemez. Bu nedenle; kamu görevinden çıkarma disiplin cezasının iptali davası açarken ayrıca yürütmenin durdurulması talep edilmelidir.

Kamu görevinden çıkarma cezasının özlük dosyasından silinmesi talep edilebilir mi?

Bu disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi konusunda Yükseköğretim Kanunu’nda hüküm bulunmamaktadır. Cezanın özlük dosyasından silinmesini talep etmek mümkün değildir.

Sonuç

Öğretim elemanları hakkında uygulanan kamu. görevinden çıkarma disiplin cezası bir idari işlemdir. Bu idari işlemin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. İdari işlemin iptali davası konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, İdare Hukuku alanında ve bu bağlamda öğretim elemanlarına verilen disiplin cezası konusunda deneyimli ve etkin ekibiyle hukuki hizmet vermektedir.

AVUKAT DERYA TÜZEL

T. Ü. Z. E. L. G. Ü. L. Ş. E. N. H. U. K. U. K. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır